آخرین اخبار مدارس


29 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

29 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

09 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

08 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

04 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اعتصاب رنگ ها

نوشته خسرويحيايي ,بانقاشي فوزي

رنگ داستان ادبيات نو

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آخرین بازمانده

مسلم ناصری , نقاش: مرتضی امین

داستانهای مذهبی

دبستان دخترانه سما

کودک خوش بین

مارتین ای. پی. سلیگمن،کارن را

ایمن ساختن کودکان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

لبخند انار

هوشنگ مرادی کرمانی

داستانهای فارسی - قرن 14

دبستان دخترانه سما

وقتی که فرزندان باهوش نمره های کم می گیرند!

دکتر سیلویا ریم

کم آموزی تحصیلی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه شبگرد

مسابقه: قرائت ترتیل

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الینا صمدی- هستی رنجبر-هستی تکه ایفازمه

مسابقه: بسکتیال سه نفره

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم کیقبادی

مسابقه: نقاشی قصص

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الینا صمدی- هستی رنجبر-هستی تکه ای

مسابقه: بسکتیال سه نفره

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شیدا شاه حسینی-فاطمه وطن پرست

مسابقه: نجات تخم مرغ

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نیلوفر آقا زاده

مسابقه: روزنامه دیواری

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرناز صانعي

1379/10/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شكيلا كشت گر

1382/10/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگين كوهي

1383/10/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هانيه قياسي سيد

1382/10/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آيدا طاوسي

1380/10/24

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سبا صدقي زاده

1380/10/30